MHA Education Dept., New Town, ND
701-627-4113
701-627-4935

Arikara to English


t


tšaápisNUM six
tšaápis nanihkaroókUx.PH six pencils
tsástšN meat
tsastsapáhtuʾN hamburger
tskaátitN coffee
tstoóxuʾN water
tsUhiínuʾN rain
tšúsN grapes
tšuuxItN carrot
tunahe.PH You did it well!.
tuNAsaʾUxPH He/she is hungry.
tuuNAxíhuʾV He /she runs
tuuteéRIt áxkUx níWItPH He sees a skunk.